Nước thần Lancome Clarifique Double Essence 50ml

80.000280.000

𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐞́𝐩 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐨̂𝐦𝐞 #𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐟𝐢𝐪𝐮𝐞𝐄𝐧𝐳𝐲𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐃𝐮𝐚𝐥𝐄𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 – 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐢 𝐭𝐚̣𝐨 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆, 𝐒𝐄 𝐊𝐇𝐈́𝐓 𝐋𝐎̂̃ 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐋𝐎̂𝐍𝐆 , 𝐂𝐀̆𝐍𝐆 𝐌𝐈̣𝐍 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐚𝐮 𝟒 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧.